Ruscus aculeatus L. – Бодлив залист, див чемшир

Градина: Варна
Сезон: Есен
Дата: 16.12.2016

Принадлежи към сем. Asparagaceae (Зайчесянкови). Вечнозелено растение, разпространено в южните части на Средна Европа, Мала Азия, Северна Африка. У нас расте в широколистни гори предимно в по-топлите части на страната. Включен в приложение IV на Закона за биологичното разнообразие и в Закона за лечебните растения. Терциерен реликт. Растението е отровно!
 
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ