Проект "Дендрариум"

Научен проект на тема ”Развитие на дендрариум с учебно – експериментални цели” се разработи и осъществи от специалисти от Университетски ботанически градини и Биологически Факултет, под ръководството на доц.д-р Росен Цонев от БФ на СУ през 2017 г.
Дендрариумът се намира в "Учебно – експериментална база“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, създаден през 2014 г. с финансовата подкрепа на МОСВ, на площ от 7 215 кв.м. Той представлява постоянна експозиция на декоративни групи от иглолистни и широколистни дървета и храсти.
Основните цели на проекта са свързани със създаване на предпоставки за оптимално развитие на растителни колекции в градска среда; обогатяването на същите с нови видове; развитие на научно - образователната дейност, свързана с отглеждане и размножаване на растения при контролирани условия.
Целите на проекта се осъществиха чрез извършване на следните дейности: подробна инвентаризация на растителните видове в обекта, изготвяне на дендрологична карта, съдържаща точното местоположение на растенията, създаване на база данни за всеки вид, засаждане на нови растителни видове, които допълват вече съществуващите колекции от растения и дават начало на нови такива, размножаване на растения от непопулярни и интересни сортове растения с цел обогатяване на видовото разнообразие, изграждане на напоителна система.

Проектът е одобрен и финансиран от Фонда за научни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски“.