Мисия

"Ботаническа градина" е институция, която поддържа колекции от живи растения за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, естественонаучното и природозащитното образование и възпитание и е отворена за посещение повече от пет месеца в годината”

§ 1. ДР от ЗБР

Ботаническите градини са градини със специално предназначение – в тях се провеждат мероприятия по опазване ex situ на редки и застрашени растителни видове. Те имат свое значимо място в живота на хората, различно оценявано от ботаници, политици и отделните представители на обществото.

Университетските ботанически градини развиват научно-образователна, културна и социална мисия.