Проект Big Picnic

BIG PICNIC: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност

Препоръки Big PicniC​


Екипът на проекта BigPicnic включва деветнадесет организации-партньори: ботанически градини, университети, научни институции, както и международна неправителствена организация. Координира се от Световния съвет на ботаническите градини (BGCI), базиран в Лондон.
 
Проектът насърчава сътрудничеството и разговор за изграждане на общественото разбиране на проблемите на сигурността и качеството на храните и ще позволи възрастни и млади хора да изразяват своите възгледи към вземащите решения.
Партньорите разработват набор от пътуващи изложби, активни занимания, научни кафенета и събития, с цел генериране на диалог и сътрудничество с местната общност, споделяне на идеи и насърчаване на активност. „Големи пикници” ще се проведат в 12 страни в Европа и една в Африка.

Big Picnic ще работи с обществеността в Европа и Уганда за:
  • отваряне на дебата за бъдещето на нашата храна.
  • изграждане на общественото разбиране на проблемите на сигурността на храните.
  • разработване на петнадесет пътуващи изложби - символично пакетирани кошници за пикник. Изложбите ще предлагат информация, дейности и събития с възможности за участие, които разказват смисъла на понятието „продоволствена сигурност”
  • поощряване на хората да говорят по темата
  • предоставяне на пример как организациите могат да дадат на обществото глас чрез съвместно творческо сътрудничество.
Общностите ще вземат участие в около 90 научни кафета - специални събития, предназначени да вдъхновяват дебат и да уловят общественото мнение. Всеки един от партньорите кани подходящи учени, експерти по храни и агрономство, предприемачи и отговорни за вземането на решения личности за членове на Консултативната група, която да съдейства с идеи и информация и да подпомага развитието на проекта, резултатите и ползите.
 

Защо ботанически градини?
Ботаническите градини са места, където хората могат да се ангажират със и да подпомогнат развитието на решения на сложни и спорни въпроси в областта на науката. Ботаническите градини имат уникалната възможност едновременно да отговорят както на социални, така и на научни въпроси. Чрез проекта BigPicnic тези институции фокусират вниманието към темата продоволствената сигурност.
През цялата история, ботаническите градини са развиват и отговарят на обществени и екологични промени и потребности. Техните колекции от живи растения дават съществен ресурс за научни изследвания, консервация и обществена ангажираност.  


Настоящият проект е финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства No 710780.

Полезни връзки: