Проекти към ФНИ

Приключили проекти към ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“

Тема на проекта:  „Изследване на микроклиматичните и почвени условия в УБГ Варна с цел определянето на микрохабитати за съхранението, отглеждането, размножаването и експонирането ex situ на растителни видове с консервационен статус от флората на България.”

Ръководител на проекта: доц. д-р Росен Тодоров Цонев
Целта на проекта е да бъдат установени, на базата на научни изследвания, микрохабитати с различни почвени и микроклиматични условия в УБГ Варна, за еx situ консервация на растения с природозащитен статус от флората на България и с различни изисквания към средата. Бяха проучени параметрите на микроклимата и почвата.Чрез анализ на получените резултати за стойностите на показателите на микроклимата и почвата и сравняването им с изискванията за развитието на избраните растителни видове. Проучването на фитоекологичните изисквания на консервационно значими растения към почвените и микроклиматични условия е извършено на базата на съществуващите литературни данни. Предварително бяха избрани растителни видове с разнообразни биологични изисквания и значимост от консервационна гледна точка: Astracantha aitosensis Ivanisch., Astracanthas thracicus Griseb., Pancratium maritimum L., Fritillaria pontica Wahl., Rhododendron ponticum L.
Резултатите по проекта дадоха възможност за последващото експониране на „ex situ“ колекция на територията на УБГ – Варна, което е възможност за използването и като нагледен материал за запознаването на посетителите на градината, особено деца и ученици, както и групи със специални интереси в областта на екологията и опазването на околната среда.
По проект №054/08.05.2014 г. към ФНИ на СУ бяха закупени две метеостанции и лаптоп за осъществяване дейността по проекта.

Тема на проекта:  "Интродукция,  отглеждане, размножаване и експониране на растения с природозащитен статус от флората на България с цел ex situ консервация  на обследвани микрохабитати на територията на УБГ Варна с близки до естествените микроклиматични и почвени условия. Създаване на семенна банка."

Ръководител на проекта: доц. д-р Росен Тодоров Цонев
При изпълнение на проект  №054 от 08.05.2014 г. „Изследване на микроклиматичните и почвени условия в Университетска ботаническа градина /УБГ/ Варна с цел определянето на микрохабитати за съхранението, отглеждането, размножаването и експонирането ex situ на растителни видове с консервационен статус от флората на България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” и анализиране на получените резултати, установихме, че на територията на УБГ - Варна, съществуват микрохабитати с микроклиматични и почвени условия близки до естествените на проучени от нас растения. Получените данни  дават възможност успешно да интродуцираме,  размножим и съхраним  еx situ  консервационно значими растителни видове. УБГ може да бъде източник на генетичен материал за използване на успешно интродуцираните и адаптирани видове. 
Благодарение на проект проект  № 054 от 08.05.2014 г. към ФНИ на СУ бяха събрани семена от консервационно значими растения от флората на България, размножени и интродуцирани на територоията на УБГ Варна (Pancratium maritimum, Rhododendron ponticum, Ruta graveolens, Koeleria brevis, Crambe maritimа, Gypsophyla trichotoma). Беше закупен хладилник за съхранение на семена и стратификация, както и GPS устройство.

Тема на проекта: „Етноботаническо проучване върху лечебните растения в района на Северно Черноморско крайбрежие“.

Ръководител на проекта: доц. д-р Анели Неделчева
Целта на проучването беше да се  установи етноботаническото знание и приложение на лечебните растения от местното население в определени населени места по Северното Черноморско крайбрежие.  
Изследването се проведе чрез анкетен метод „лице в лице“, като хората, взели участие в проучването бяха подбирани на случаен принцип от различен пол, етнос, възраст и образование. Бяха проучени различните приложенията на лечебните растения в бита на хората, като хуманна и ветеринарна медицина, козметика, кулинарни цели, пестицид, народни традиции и обичаи и др.  В проекта взе участие и студент от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Резултатите бяха обработени и анализирани. По проекта предстои още една научна публикация.
                                        
Участия в конференции, свързани с проектите:
  • Бойчева, П., Н. Друмева, Р. Цонев, К. Косев, 2014, Изследване на микроклиматичните и почвени условия в УБГ Варна с цел определянето на микрохабитати за съхранението, отглеждането, размножаването и експонирането ex situ на растителни видове с консервационен статус от флората на България”,  Първа национална конференция по биотехнологии  СУ, София, България, 17-18.10.2014.
  • Бойчева, П., Р. Цонев, О. Илиев, К. Косев, 2015, Съпоставяне на почвените и климатични условия на естествените местообитания на Astracantha thracica, Astracantha aitosensis, Pancratium maritimum, Fritillaria pontica и Rhododendron ponticum с обследвани микрохабитати на територията на УБГ Варна. Интродукциуя на in vitro размножени растителни видове с консервационно значение, Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове СУ, София, България, 18-20.11.2015.
  • Boycheva, P., Marinova, V. Ethnobotany of medicinal plants used in some parts of the Northern Black Sea coast region - Varna region (Bulgaria). Младежка научна конференция с международно участие „Климентови дни“ 16-17.11.2017 биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.
 
Публикации, свързани с проектите:
  1. Boycheva P., Georgieva N., Tzonev R., Kosev K., 2015, “Investigation of some microchabitats in Botanical Garden Ecopark Varna for “Ex situ” Conservation practices”, Annual of Sofia University, Faculty of  Biology,  Book 4 -  First National Conference of Biotechnology, Sofia 2014, Vol. 100, pp. 270-279.
  2. Boycheva, P., Marinova, V. 2017. An Ethnobotanical study of the medicinal plants in the Beloslav area, Northern Black Sea Coast region (BULGARIA).  Int. J. Adv. Res. 5(12), 205-218.