Rutaceae (Семейство Седефчеви)

Представителите на семейството са листопадни или вечнозелени видове с прости или сложни листа, разположени най-често последователно, а по-рядко – срещуположно. Цветовете са различно устроени – двуполови, еднополови, двудомно или еднодомно разположени. Голяма част от видовете съдържат силно ароматни вещества в плодовете и вегетативните части. Семейството обхваща около 1000 вида, които са разпространени предимно в тропичните райони, а някои и в умерените области на Европа.