Rubiaceae (Семейство Брошови)

Едногодишни, многогодишни тревисти растения, храсти или дървета. Семейството наброява 611 рода и около 13 000 вида, разпространени в най-голямо разнообразие в тропичните климатични зони на света. Характерно за видовете от семейството е, че листата им са разположени срещуположно, а много често в прешлени по няколко. Цветовете им са с четириделно венче, което в основата си е сраснало в тръбица.
Към семейството се отнася и кафееното дърво (Coffea arabica L.). В България естествено разпространени са 6 рода с около 60 вида тревисти растения или полухрасти.