Nymphaeaceae (Водни рози)

Водни рози (Nymphaeaceae) е семейство покритосеменни водни тревисти растения. Някои видове образуват мощни коренища, чрез които прекарват неблагоприятните периоди и се размножават. Листата са плаващи върху водната повърхност или потопени, разположени на дълги дръжки (при Водната роза - Nymphaea alba L. достигат до 5 метра дължина). Плаващите листа са цели, кожести със силно изпълкнали жилки от долната им страна. Повърхността им е покрита с восъчен налеп, който не позволява да се мокрят. Цветовете са едри, единични, правилни, разположени на дълги дръжки - двуполови. Опрашването е ентомофилно (при растения, които се опрашват от насекоми), най-често от бръмбари. Плодовете са кутийка, обвита в гъбчеста месеста тъкан, която ги подпомага при разпространението от водата. Узряват под водата, но семената изплуват на повърхността. Те са ярко обагрени и привличат птиците, които ги разнасят.