Liliaceae (Семейство Кремови)

Кремови са семейство растения от клас Едносемеделни, представено от около 3700 вида, разпространени в целия свят. Те са многогодишни тревисти растения с коренище, луковица или грудколуковица, по-рядко полухрсти или лиани. Листата са разположени последователно при основата на стъблото или върху стъблото. По форма са линейни, ланцетни или елипсовидни с успоредно или дъговидно жилкуване. Цветовете с правилен шестделен околоцветник (състои се от 6 листчета) и с 6 тичинки разположени в два кръга. Плодникът е от 3 сраснали плодолиста с горен яйчник (завръз). Плодът е кутийка или ягода. В България естествено разпространени са около 80 вида от 20 рода.