Gesneriaceae (Семейство Силиврякови)

Семейството наброява 150 рода и 3 200 вида цветни растения. Широко са разпространени в тропичните климатични зони. Близки са по морфология до видовете от семейство Scrophulariaceae, като са предимно тревисти, рядко дървета, храсти и лиани.  Листата им са цели и месести. Плодът е кутийка, носеща дребни семена с ендосперм. Голяма част от видовете са реликтни представители на Балканския и Пиренейския полуостров. Пример за такъв е Родопския силивряк (Haberlea rhodopensis Friv.).