Adiantaceae (Семейство Адиантови; Венеринкосъмови)


Adiantaceae e семейство папратови растения, спадащо към отдел Pteridales. Към семейството се включват и видовете, по-рано обединени, в семейство Vittariaceae.
Представител на семейството е видът Adiantum capillus-veneris L. (Венерин косъм). Записан в Червената книга на България, като критично застрашен от изчезване вид. Представлява многогодишно тревисто растение с крехко, късопълзящо коренище. Листата са нежни, дълги до 30 cm, яйцевидни до яйцевидноланцетни, двойно или тройноперести. Листните делчета ветриловидни или клиновидни, без ясно видима средна жилка. Външния ръб на стерилните сегменти назъбен, този на фертилните ципест и прегънат надолу, образувайки псевдоиндузиум, покриващ сорусите. Размножава се чрез спори.
Разпространен е в топлите умерени и тропичните зони, почти космополитен вид. Среща се в Западна и Южна Европа, Крим, Северна, Централна и Южна Африка, Мадагаскар, Маскаренски острови, о. Реюнион, Азия, Северна и Южна Америка – от южните райони на САЩ до Венецуела и Перу, Австралия, Полинезия. В България се среща в Западни гранични планини, Струмската долина, Славянка, Родопи, около 1000 метра н. в.
Отрицателно действащи фактори, на разпространението на вида, са засушаване на климата, ограничено разпространение на вида, изкореняване и събиране за декоративни цели.