Cycadaceae (Сагови палми)

Cycadaceae са голосеменни растения, представители на съществували през Мезозойската ера фосилни форми. Саговите палми са едни от първите преселници на сушата, обусловено от начина им на размножаване – процес независим от водата. След бурно развитие в края на Палеозоя и Мезозоя, масово измиране на цикадовите е имало през Юра и Креда. Всички днес живеещи 95 вида цикадови са реликтни растения, значителна част от тях са застрашени от изчезване. Срещат се в Южна и Централна Америка, Африка, Югоизточна Азия и Австралия.
Представляват растения с добре развито изправено дървенисто стъбло и вечнозелени перести, обикновено много твърди и бодливи листа. Те нарастват извънредно бавно – за един вегетационен период израства обикновено само един кръг листа, като най-долният кръг отмира. Растенията са двудомни – има мъжки и женски екземпляри. Следователно, за да се получат семена, са необходими едновременно цъфтящи мъжко и женско растение. Мъжките растения образуват съцветия, които приличат на изправена шишарка с мирис на плода ананас. Съцветията на женските се състоят от розетка от кафяви листа, покрити с гъст мъх.
Стопанското значение на цикадовите е незначително. От някои представители се извлича богата на въглехидрати маса, наричана “сагу”, която се използва за храна.