Aspleniaceae (Семейство Изтравничеви)

Aspleniaceae са семейство многогодишни тревисти папрати. По настоящем се смята, че към семейството принадлежат един род (Asplenium) и около 28 вида. Разпространението на представителите е космополитно.
Стъблата са изправени или почти изправени, рядко са дълги пълзящи, люспести, радиално симетрични или дорзовентрални. Листата са мономорфни (с еднаква форма), рядко диморфни, като фертилните листа са по-високи и в по-изправено състояние от стерилните. При повечето представители развитите спорангии са покрити от ципест израстък, наречен индузий. 
Видовете на род Asplenium са изключително популярни, не само заради морфологични белези, но и поради тяхната забележителна способност да се формират различни хибриди с причудливи форми на листата.