Verbenaceae (Семейство Върбинкови)

Представителите на семейството са едногодишни и многогодишни билки, храсти и дървета. Семeйство Verbenaceae включва около 100 рода и 2600 вида, които често се характеризират с четириъгълни клонки и/или съдържание на ароматни етерични маса. Листата са срещуположни, прости, без прилистник. Цветовете са почти винаги двуполови и зигоморфни. Семейство Върбинкови включва основно тропически растения с класовидни или гроздовидни съцветия.  Плодът обикновено е костилка.
Семейството се счита за тясно свързано със семейство Устноцветни (Lamiaceae) и разликата между двете семейства не е напълно изяснена, характеристиките, които свързват двете семейства са лесно забележими. Съвременните филогенетични изследвания установяват, че няколко рода са класифицирани грешно към семейство Върбинкови и тези родове са причислени при семейство Устноцветни.