Taxaceae (Семейство Тисови)

Представителите на семейството са силно разклонени дребни дървета или храсти с игловидни или линейноланцетни листа. Листата на тисовите са вечнозелени, спирално разположени, с бледозелени или бели ивици от долната страна. Повечето видове са двудомни, по-рядко еднодомни.
Генеративните органи са разположени пазвено. Мъжките шишарки са дълги 2-5 см. и разпръскват полена си в началото на пролетта. Женските шишарки са силно редуцирани, само с по една люспа и едно семе. При узряването на семето люспата се развива в месест арилус, образувание, характерно за тисовите и наподобяващо плод. Зрелият арилус е ярко оцветен, мек, сочен и сладък. Той се използва за храна от птиците, които по този начин разпръскват твърдото семе.
Семейството включва 3 рода и 7 до 12 вида, но за нашата страна има по-голямо значение само род Тис, от който в България се среща само един вид – Обикновен тис (Taxus baccata L.).