HEI PLADI – 10 ДНИ БЕСЕДИ, ПРАКТИКА И НОВИ ЗНАНИЯ

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 07.08.2019 г.

Практика на студенти от Университета в Молизе, Италия

От 29.VII до 7.VIII в Университетски Ботанически градини Варна и Балчик беше проведена практика със студенти от Италия като продължение на проекта HEI PLADI част от Erasmus +. Студентите от Университета в Молизе разгледаха и се запознаха с интересните декоративни видове в УБГ „Екопарк-Варна“ и УБГ Балчик, научиха как се изготвя Index Seminum, да засаждат специфични семена и да размножават живите колекции чрез резници. Бяха запознати подробно с колекцията от кактуси и сукуленти и техниките за тяхното отглеждане и размножаване. Беше обменен опит с различни компютърни програми за мениджмънт на растителни колекции, за етикетиране на колекциите и картиране на парковите пространства. По време на практиката бяха представени два типични за варненския район естествени хабитата от ксеротермни дъбово-габърови гори и от крайречни съобщества от върби и тополи, запазени в границите на Екопарка. Проведоха се и две ботанически екскурзии до Яйлата и Нос Калиакра, където бяха представени  понто-сарматските степи и до Побити камъни с цел запознаване с типичния само за България хабитат: Вътрешни дюни с побити камъни.

Автор: НДиПМ


Фотограф: НДиПМ