ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BIG PICNIC

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 05.03.2019 г.

На 28ми февруари и 01ви март 2019 в Ботаническата градина в Алкала, Испания се проведе последната работна среща по проект Big Picnic.

Програмата започна с анализ на проведения на 27-ми февруари Фестивал Big Picnic, споделяне на впечатления и обратна връзка от участниците в него. По време на срещата бяха презентирани различни техники и добри практики при проведените пътуващи изложби и научни кафета. Бяха анализирани обученията, през които минаха всички ботанически градини - партньори по време на работния процес.
Обобщени бяха и генерираните по време на тригодишния проект препоръки към политиците по темата на продоволствена сигурност. Препоръките са част от областта научните изследвания и иновациите като инструменти за преодоляване на различията между научната общност и обществото. В тази връзка специално внимание се обърна и на възможностите, чрез които всеки един от партньорите би могъл да запознае с тези препоръки отговорните институции, както в Европа, така и извън нея.