ПЪТУВАЩА ФОТОИЗЛОЖБА

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване, Събития
Дата на публикуване: 02.03.2017 г.

„Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“

Фотоизложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания– част от красивата природа на България“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще гостува в Екопарк - Варна от 4 до 9 март 2017 г. Изложбата ще бъде открита от проф. Светлана Банчева на 4 март от 11,00 ч в Университетска Ботаническа градина - Варна. В периода 10-19 март изложбата ще гостува на Университетска Ботаническа градина- Балчик. Официалното закриване на изложбата ще се състои на 28 март 2017 г. от 16 ч. в Университетска Ботаническа градина - София.
Фотоизложбата представя чрез снимки разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, както и скалите и сипеите в предпанинските и планинските територии на България - извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. Като специфичен ландшафтен елемент, те имат и значителна естетическа стойност.
Идеята на организаторите на изложбата е да насочат вниманието на обществеността към възможностите тези територии да се използват в полза на хората за туризъм, рекреация, опознаване на природни забележителности, както и да представят типичното за целевите екосистеми биологично разнообразие.
Изложбата е подготвена в рамките на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и националния бюджет. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистема и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите.