МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Климатични промени, Наука, Обучения, Опазване
Дата на публикуване: 29.07.2015 г.

В учебна зала на открито се състояха дипломните защити на магистрантите от специалност „ЕКОМЕНИДЖМЪНТ”

Към тържествата послучай 60-ГОДИШНИНАТА НА БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА БАЛЧИК се състоя открита дипломна защита на втория випуск от магистърската програма „Екомениджмънт“. Тази магистърска програма е ЕДНА ОТ ИНОВАЦИОННИТЕ в СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е с широка интердисциплинарна основа, каквато е и проблематиката на Екомениджмънта. Магистърската програма се реализира в два актуални модула – Екополитики и Ботанически градини с разнообразни партньори – Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Ботаническа градина на СУ „Св.Климент Охридски“, Балкански Екологичен Център, Философски факултет, Геолого-географски факултет, БАН – Институт по биоразнообразие и екоситемни изследвания, Клуб „Скорец“ при БФ. В защитата взеха активно участие Деканското ръководство на Биологически факултет, професионалисти от Ботаническата градина, бакалаври и магистри от други университети, граждани.

Защитените дипломни работи представляват ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ИЛИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ за решаване на критични въпроси от екологичната практика и са изцяло в духа на направлението „ЕКОИНОВАЦИИ“ в Иновативната стратегия за интелигентен растеж на Реублика България. Могат да се откроят следните разработки: 1/Устойчиво управление на риска от наводнения в гр. София, разработена от магистър инж. Катя Попова с научен ръководител-проф.д-р Йордан Узунов; 2/Анализ на възможностите за прилагане на схеми за плащания за екосистемни услуги в Западна Стара планина на примера на община Чипровци, разработена от Катрин Томова и научен ръководител Биляна Борисова; 3/ Модел на образователна екосистема за повишаване на компетентностите на студентите от Биологически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ , разработена от Христо Вълчев, с научен ръководител проф. дбн Яна Топалова; 4/Устойчиви практики, свързани с биологичното земеделие – проблеми и мотивация на фермерите в България, разработена от Людмила Лозанова с научен ръководител проф.д-р Йордан Узунов; 5/Бизнес план за екотуристически продукт в региона на Северозападна България, разработка на Соня Кръстева с научен ръководител гл.ас. д-р Ирина Шнайдер.

Съвместно с Държавната изпитна комисия /проф.дбн Яна Топалова - председател, доц.д-р Елиза Узунова – ръководител на магистърската програма, доц. д-р Анели Неделчева от Балканския екологичен център/ защитаващите магистранти и присъстващите обсъдиха силните страни, слабостите, възможностите и рисковите фактори за реализацията на представените проекти и бизнес планове. Самите те представляват ПРОДУКТИ, ГОТОВИ ДА ПРИВЛЕКАТ ИНТЕРЕСА НА ИНВЕСТИТОРИ, ИНСТИТУЦИИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ.

Представянето на тези добри научни екологични модели и практики в регион с традиции и перспективи в туризма дава БИЗНЕС ИДЕИ, ХАРМОНИЗИРАНИ С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ на природна среда, туризъм, социална и младежка ангажираност, повишаване на реалните възможности и компетентности на студентите и гражданите да опазват екосистемите, като регулират екоситемните ползи и услуги. В това отношение Университетска Ботаническа градина - Балчик, начело с директора д-р Красимир Косев, е ПРЕКРАСЕН МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН, КУЛТУРЕН, ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР, МЯСТО ЗА ЕСТЕТИЧЕСКА НАСЛАДА, ОТДИХ И ВЪЗПИТАНИЕ, АТРАКЦИЯ ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ТУРИСТИ, ЗАРЕЖДАЩО МЯСТО С ИДЕИ, ВДЪХНОВЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ И ПОЗИТИВИЗЪМ – ВСЕ ПОЛЗИ, ТАКА НЕОБХОДИМИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА.