Одобрен е проект на Университетски ботанически градини

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване
Дата на публикуване: 19.03.2015 г.

Екип специалисти от Университетски ботанически градини с ръководител  доц. д-р Росен Цонев спечели проект към Фонд „Научни изследвания”  на Софийски университет  „Св. Климент Охридски”. Темата на проекта е „Интродукция, отглеждане, размножаване и експониране на растения с природозащитен статус от флората на България с цел ex situ консервация  на обследвани микрохабитати на територията на Университетска ботаническа градина Варна с близки до естествените микроклиматични и почвени условия. Създаване на семенна банка”.  Проекта е продължение на вече изпълнен проект към към Фонд „Научни изследвания”  на  СУ „Св. Климент Охридски”.  

На територията на Университетски ботанически градини се опазват над 50 вида растения с природозащитен статус от флората на България. Една голяма част от тях се опазват  ex situ.  Обогатяването  на колекцията от конесервационно значими  растения  има принос за опазване на биоразнообразието в България. Експонирането на тези растения ще се послужи като нагледен материал  за запознаване и обучение на посетителите в градината, особено деца и ученици,  групи със специални интереси в областа на екологията и опазването на околната среда, за практически занятия на студентите от  Софийски университет и студенти от други висши учебни заведения.