УБГ - гр. София търси Главен специалист

Градина: София
Дата на публикуване: 15.02.2021 г.

Описание:
Организира, осъществява и координира дейности, свързани с популяризиране на ролята и значението на Ботаническите градини;
Работи в сътрудничество с училища и други образователни институции по осъществяване на образователни програми с фокус учене на открито.
Разработва и прилага учебни модули за провеждане на зелени училища;
Участва в сезонна дейност по популяризирането на градините;
Организира конкурси, изложби и други, чрез които да популяризира ресурсите на Ботаническите градини;

Подготвя печатни материали за сезонно издание на УБГ.
 
Изисквания:
Висше образование: хуманитарни науки; ботаника; екология; горско стопанство; ландшафтна архитектура;
Владеене на английски език - предимство